604 484 005

dmr@dmrstudio.pl

WYCENA NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH I MIESZKANIOWYCH ZAPYTAJ O WYCENĘ: +48 604 484 005 WYCENA NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH I MIESZKANIOWYCH ZAPYTAJ O WYCENĘ: +48 604 484 005 WYCENA NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH I MIESZKANIOWYCH ZAPYTAJ O WYCENĘ: +48 604 484 005

 

DOKUMENTY POTRZEBNE RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEMU DO WYCENY NIERUCHOMOŚCI

Wymienione poniżej dokumenty lub protokoły z ich badania stanowią załączniki do operatu szacunkowego wycenianej nieruchomości. Na podstawie ich badania następuje określenie stanu prawnego, techniczno-użytkowego oraz innych cech mających wpływ na wartość nieruchomości. Zakres dokumentów niezbędnych do wyceny nieruchomości należy każdorazowa ustalić z rzeczoznawcą majątkowym.

WYCENA MIESZKAŃ – NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH MIESZKALNYCH

Dokumenty wykorzystywane do wyceny nieruchomości lokalowej lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu:
• aktualny odpis z księgi wieczystej
• akt notarialny lub inny dokument świadczący o prawie do nieruchomości
• zaświadczenie o samodzielności lokalu
• zaświadczenie ze spółdzielni dotyczące przydziału lokalu (dla spółdzielczych własnościowych praw)
• plan lokalu
• inne dokumenty dotyczące nieruchomości

WYCENA DOMÓW – NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH ZABUDOWANYCH (DOMY, MAGAZYNY, BIURA)

Dokumenty potrzebne do wyceny nieruchomości zabudowanej:
• aktualny odpis z księgi wieczystej
• akt notarialny lub inny dokument świadczący o prawie do nieruchomości
• wypis i wyrys z rejestru gruntów i budynków
• mapa zasadnicza
• wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o ile plan został sporządzony
• decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu o ile została wydana
• wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w przypadku braku planu miejscowego
• decyzja o pozwoleniu na budowę
• dokumentacja techniczna budynku
• inne dokumenty dotyczące nieruchomości

WYCENA DZIAŁEK – NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH

Dokumenty potrzebne do wyceny nieruchomości gruntowej:
• aktualny odpis z księgi wieczystej
• akt notarialny lub inny dokument świadczący o prawie do nieruchomości
• wypis i wyrys z rejestru gruntów
• mapa zasadnicza
• wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o ile został sporządzony
• decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu o ile została wydana
• wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w przypadku braku planu miejscowego
• decyzja o pozwoleniu na budowę jeśli została wydana

WYCENA NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH (BIURA, MAGAZYNY, ZAKŁADY PRZEMYSŁOWE)

W przypadku wyceny nieruchomości komercyjnych zalecane jest indywidualne ustalenie z rzeczoznawcą majątkowym listy dokumentów na potrzeby oszacowania wartości. W przypadku wycen nieruchomości w podejściu dochodowym niezbędny może być wgląd rzeczoznawcy do zawartych umów najmu i dokumentacji finansowej dotyczącej nieruchomości.

Przygotowanie przez zamawiającego wymienionych dokumentów przed zleceniem wyceny nieruchomości znacząco wpłynie na skrócenie terminu wykonania operatu szacunkowego. W przypadku braku w/w dokumentów istnieje możliwość uzyskania w ramach zawartej z Państwem umowy przez rzeczoznawcę majątkowego.