604 484 005

dmr@dmrstudio.pl

WYCENA NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH I MIESZKANIOWYCH ZAPYTAJ O WYCENĘ: +48 604 484 005 WYCENA NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH I MIESZKANIOWYCH ZAPYTAJ O WYCENĘ: +48 604 484 005 WYCENA NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH I MIESZKANIOWYCH ZAPYTAJ O WYCENĘ: +48 604 484 005

USŁUGI ZWIĄZANE Z PLANOWANIEM PRZESTRZENNYM

• sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
• przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji warunków zabudowy (tz. wuzekta)
• sporządzenia analiz warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy do wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
• opracowywania w oparciu o ustalenie uchwały o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na etapie wstępnych prac projektowych oraz uwag do projektów planów zagospodarowania przestrzennego wyłożonych do publicznego wglądu w celu umożliwienia docelowej realizacji planowanego zamierzenia inwestycyjnego
• przygotowanie procedur odwoławczych od niekorzystnych dla inwestorów decyzji administracyjnych
• przygotowania wniosków w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany przeznaczenia terenu w trybie procedur planistycznych
• przygotowania wniosków w sprawie przystąpienia do sporządzenia bądź zmiany studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin
• wyboru optymalnego terenu dla realizacji planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego
• opracowywania analiz chłonności terenu pod kątem uzyskania maksymalnych parametrów powierzchniowych i wysokościowych planowanych inwestycji w oparciu o ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub wydanych decyzji o warunkach zabudowy a także istniejące zainwestowanie oraz stany własnościowe
• sporządzenia prognoz finansowych uchwalenia planów miejscowych

rzeczoznawca majątkowy – mgr inż. arch. Dominik Ryszkowski